FINPEN a.s.
Dvořákova 819/21b, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČ: 44004401, DIČ: CZ44004401

13. listopadu 1991 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, B 2012


FINPEN a.s. je členem

fp koncern icon  FP KONCERN


Dokumenty - FINPEN a.s.

 • Zápis z valné hromady 2021 +

  Zápis z valné hromady 2021 společnosti FINPEN a.s.

 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti 2021 +

  Pozvánka na valnou hromadu společnosti FINPEN a.s. - 2021

 • Zápis z valné hromady 2020 +

  Zápis z valné hromady 2020 společnosti FINPEN a.s.

 • Výroční zpráva společnosti za rok 2020 +

  Výroční zpráva společnosti FINPEN a.s. za rok 2020

 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti 2020 +

  Pozvánka na valnou hromadu společnosti FINPEN a.s. - 2020

 • Zápis z valné hromady 2019 +

  Zápis z valné hromady 2019 společnosti FINPEN a.s.

 • Výroční zpráva společnosti za rok 2019 +

  Výroční zpráva společnosti FINPEN a.s. za rok 2019

 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti 2019 +

  Pozvánka na valnou hromadu společnosti FINPEN a.s. - 2019

 • Zápis z valné hromady 2018 +

  Zápis z valné hromady 2018 společnosti FINPEN a.s.

 • Výroční zpráva společnosti za rok 2018 +

  Výroční zpráva společnosti FINPEN a.s. za rok 2018

 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti 2018 +

  Vážení akcionáři,

  rádi bychom vás pozvali na valnou hromadu společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, která se bude konat dne 7. 12. 2018 od 13:00 na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, v hotelu FIT Přerov. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na společnost a to formou e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Veškeré další informace spojené s valnou hromadou, včetně formuláře plné moci budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.fpcie.com/finpen. Pro zastupování akcionáře na valné hromadě na základě plné moci vyžadujeme úředně ověřený podpis. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je 3. prosince 2018. Účastnit se valné hromady je právem a nikoliv povinností akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář sám.

   


  PROGRAM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

  společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, IČO: 440 04 401,

  která se 7. 12. 2018, od 13.00 hodin

  v sídle Společnosti na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov (Hotel FIT).

   

  Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady;
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
  3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017;
  4. Schválení převedení zisku za rok 2017 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let;
  5. Určení auditora společnosti;
  6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2018, různé;
  7. Závěr valné hromady.

   

  Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

  1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

  Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady

  Návrh rozhodnutí

  Valná hromada volí orgány následovně:
  předseda valné hromady: Tomáš Pivoda
  zapisovatel: Milan Novotný
  ověřovatel zápisu: Petra Závrbská
  sčitatel hlasů: Věra Baculáková
  1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2017

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2017."

  Zdůvodnění

  Účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  1. Schválení převedení zisku za rok 2017 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 5.534.564,91 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 5.534.564,91 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

  Zdůvodnění

  Valné hromadě přísluší rozhodování o rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  1. Určení auditora společnosti

  Návrh rozhodnutí

  Auditorem společnosti se navrhuje na rok 2018 společnost WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova2738/16, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 26844257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50252. Výpovědní doba je určena dvouměsíční.

  Zdůvodnění

  Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti.

  1. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2018, různé

  Záměrem společnosti v příštím období je dále pokračovat v činnost společnosti, přeměnit pohledávky v likvidní prostředky, investovat do nemovitostí a z jejich pronájmu, případně prodeje, zajistit zisk společnosti.

  1. Závěr valné hromady

   

  Upozornění pro akcionáře

  Akcionáři jsou do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin nahlédnout do dokumentů účetní závěrka, výroční zpráva společnosti za rok 2018 a rovněž i na www.fpcie.com/finpen.

  Dokumenty uvedené výše budou akcionáři na jeho žádost a náklady zaslány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

  Prezence akcionářů

  Prezence akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je 3. 12. 2018.

  Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

  Aktiva celkem   77.433   Pasiva celkem   77.433
  Dlouhodobý majetek   14.684   Vlastní kapitál   36.987
  Oběžná aktiva   62.739   Cizí zdroje   40.446
  Ostatní aktiva   0   Ostatní pasiva   0
  Obrat   38.516   Hospodářský výsledek za účetní období   +5.534

   

  V Přerově dne 30. června 2018  Představenstvo společnosti FINPEN a.s.
 • Zápis z valné hromady 2017 +

  Zápis z valné hromady 2017 společnosti FINPEN a.s.

 • Výroční zpráva společnosti za rok 2017 +

  Výroční zpráva společnosti FINPEN a.s. ke stažení v PDF (1,23 MB).

 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti 2017 +

  Vážení akcionáři,

  rádi bychom vás pozvali na valnou hromadu společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, která se bude konat dne 22. 12. 2017 od 13:00 na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, v hotelu FIT Přerov. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na společnost a to formou e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Veškeré další informace spojené s valnou hromadou, včetně formuláře plné moci budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.fpcie.com/finpen. Pro zastupování akcionáře na valné hromadě na základě plné moci vyžadujeme úředně ověřený podpis. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je 15. prosince 2017. Účastnit se valné hromady je právem a nikoliv povinností akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář sám.

   


  PROGRAM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

  společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, IČO: 440 04 401,

  která se 22. 12. 2017, od 13.00 hodin

  v sídle Společnosti na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov (Hotel FIT).

   

  Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady;
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
  3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016;
  4. Schválení převedení zisku za rok 2016 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let;
  5. Určení auditora společnosti;
  6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2017, různé;
  7. Závěr valné hromady.

   

  Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

  1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

  Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady

  Návrh rozhodnutí

  Valná hromada volí orgány následovně:
  předseda valné hromady: Tomáš Pivoda
  zapisovatel: Milan Novotný
  ověřovatel zápisu: Petra Závrbská
  sčitatel hlasů: Věra Baculáková
  1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2016

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2016."

  Zdůvodnění

  Účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  1. Schválení převedení zisku za rok 2016 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 592.007,55 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 592.007,55 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

  Zdůvodnění

  Valné hromadě přísluší rozhodování o rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  1. Určení auditora společnosti

  Návrh rozhodnutí

  Auditorem společnosti se navrhuje na dobu neurčitou společnost WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova2738/16, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 26844257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50252. Výpovědní doba je určena dvouměsíční.

  Zdůvodnění

  Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti.

  1. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2017, různé

  Záměrem společnosti v příštím období je dále pokračovat v činnost společnosti, přeměnit pohledávky v likvidní prostředky, investovat do nemovitostí a z jejich pronájmu, případně prodeje, zajistit zisk společnosti.

  1. Závěr valné hromady

   

  Upozornění pro akcionáře

  Akcionáři jsou do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin nahlédnout do dokumentů účetní závěrka, výroční zpráva společnosti za rok 2016 a rovněž i na www.fpcie.com/finpen.

  Dokumenty uvedené výše budou akcionáři na jeho žádost a náklady zaslány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

  Prezence akcionářů

  Prezence akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je 15. 12. 2017.

  Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

  Aktiva celkem   74.913   Pasiva celkem   74.913
  Dlouhodobý majetek   17.635   Vlastní kapitál   31.435
  Oběžná aktiva   57.278   Cizí zdroje   43.478
  Ostatní aktiva   0   Ostatní pasiva   0
  Obrat   100.864   Hospodářský výsledek za účetní období   +592

   

  V Přerově dne 16. listopadu 2017  Představenstvo společnosti FINPEN a.s.
 • Zápis z valné hromady 2016 +

  Zápis z valné hromady 2016 společnosti FINPEN a.s.

 • Výroční zpráva společnosti za rok 2016 +

  Výroční zpráva společnosti FINPEN a.s. ke stažení v PDF (5,87 MB).

 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti 2016 +

  PROGRAM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

  společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, IČO: 440 04 401,

  která se koná dne 26. září 2016, od 13 hodin

  v sídle Společnosti na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov (Hotel FIT).

   

  Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady;
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
  3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015;
  4. Schválení převedení zisku za rok 2015 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let;
  5. Určení auditora společnosti;
  6. Odvolání a volba člena dozorčí rady;
  7. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2016, různé;
  8. Závěr valné hromady.

   

  Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

  1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

  Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady

  Návrh rozhodnutí

  Valná hromada volí orgány následovně:
  předseda valné hromady: Tomáš Pivoda
  zapisovatel: Milan Novotný
  ověřovatel zápisu: Petra Závrbská
  sčitatel hlasů: Věra Baculáková
  1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2015

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2015."

  Zdůvodnění

  Účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  1. Schválení převedení zisku za rok 2015 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 416.223,07 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 416.223,07 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

  Zdůvodnění

  Valné hromadě přísluší rozhodování o rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  1. Určení auditora společnosti

  Návrh rozhodnutí

  Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 se určuje společnost WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova2738/16, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 26844257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50252.

  Zdůvodnění

  Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti.

  1. Odvolání a volba člena dozorčí rady

  Zdůvodnění

  Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada bude projednávat odvolání stávajícího člena dozorčí rady paní Věry Baculákové a volbu nového člena, pana Michala Pivody.

  1. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2016, různé
  1. Závěr valné hromady

   

  Upozornění pro akcionáře

  Akcionáři jsou do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin nahlédnout do dokumentů účetní závěrka, výroční zpráva společnosti za rok 2015 a rovněž i na www.fpcie.com/finpen.

  Výše uvedené dokumenty budou akcionáři na jeho žádost, doručenou v listinné podobě nebo emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zaslány na náklady akcionáře na emailovou adresu v elektronické podobě, případně v listinné podobě, pokud o to akcionář zažádá.

  Prezence akcionářů

  Prezence akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je 21. září 2015.

  Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

  Aktiva celkem   93.295   Pasiva celkem   93.295
  Dlouhodobý majetek   38.476   Vlastní kapitál   30.847
  Oběžná aktiva   54.818   Cizí zdroje   62.448
  Ostatní aktiva   1   Ostatní pasiva   0
  Obrat   46.452   Hospodářský výsledek za účetní období   + 416

   

  V Přerově dne 17. srpna 2016 Ing. Milan Novotný, člen představenstva FINPEN a.s.
 • Informace pro akcionáře 2016 +

  Vážení akcionáři,

  Poslední dobou se množí stížnosti, případně jakékoliv jiné údaje, jsou v pozvánce uvedeny nesprávně. Nejedná se však o chybu společnosti, nýbrž o chybný údaj uvedený v centrální evidenci cenných papírů. Společnost není oprávněna zasahovat a měnit údaje akcionářů v centrálním depozitáři cenných papírů a s ohledem na to, že ve společnosti jsou akcie na majitele, není společnost ani oprávněna vést vlastní seznam akcionářů. Ve vlastním zájmu, tak prosím, aktualizujte své údaje v evidenci centrálního depozitáře.

 • Zápis z valné hromady 2015 +

  Zápis z konání řádné valné hromady akciové společnosti FINPEN, a. s.,
  se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02, IČ 44004401

  Datum konání: 16. 9. 2015 v 10.00 hodin
  Místo konání: sídlo společnosti Přerov I – Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02

  Ad 1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady

  Jednání řádné valné hromady zahájil v 10.00 hodin člen představenstva ing. Milan Novotný, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že dle presenční listiny jsou přítomni akcionáři držící celkem 19.657 kusů akcií , což představuje 74,82 % základního kapitálu společnosti.
  Ing. Novotný seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady, jak byl tento zveřejněn v oznámení o jejím konání:

  Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady;
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
  3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014
  4. Schválení převedení zisku za rok 2014 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let;
  5. Určení auditora společnosti
  6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2015, různé;
  7. Závěr valné hromady.

  Ad 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

  Poté přednesl ing. Novotný návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady takto :

  Předseda:   p. Tomáš Pivoda
  Zapisovatel:   ing. Milan Novotný
  Ověřovatelé zápisu:   p. Petra Závrbská
  Skrutátor:   p. Věra Baculáková

  Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán, dal o návrhu hlasovat aklamací.

  pro: 19657 proti: 0 zdržel se: 0
  Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

  Zvolený předseda valné hromady Tomáš Pivoda se ujal dalšího řízení.

  Následně předsedající nově příchozí seznámil s dosavadním průběhem valné hromady. Nově příchozí vyslovili souhlas s dosavadním průběhem valné hromady i s volbou orgánů valné hromady. Valná hromada pokračovala dle programu bodem 3.

  Ad 3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014

  Předsedající seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou , Výroční zprávou společnosti za rok 2014 a výsledkem auditu. Účetní závěrka společnosti byla auditována společností WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava , číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti 449, zastoupené prof. Ing. Renátou Hótovou, Dr. s následujícím výrokem:

  "Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti FINPEN a.s. k 31.12.2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy."

  Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2014.

  pro: 19657 proti: 0 zdržel se: 0
  Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

  Rozhodnutí

  "Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2014."

  Ad 4. Schválení převedení zisku za rok 2014 na účet nerozděleného zisku minulých let

  Předsedající seznám přítomné s návrhem na převedení zisku za rok 2014 na účet nerozděleného zisku minulých let

  "Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 1.516.355,22 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 1.516.355,22 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let."

  Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2014.

  pro: 19657 proti: 0 zdržel se: 0
  Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

  Rozhodnutí

  "Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 1.516.355,22 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 1.516.355,22 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let."

  Ad 5. Určení auditora společnosti

  Předsedající seznámil přítomné s návrhem na určení auditora společnosti

  Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2015 se navrhuje společnost WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26844257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C, vložka 50252.

  Rozhodnutí

  Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2015 se určuje společnost WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26844257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C, vložka 50252.

  Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti.

  Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení určení auditora společnosti

  pro: 19657 proti: 0 zdržel se: 0
  Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

  Ad 6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2015, různé;

  V rámci tohoto bodu seznámil předsedající valné hromady přítomné s dalšími plány rozvoje společnosti.

  Záměrem společnosti v příštím období je dále pokračovat v činnost společnosti, přeměnit pohledávky v likvidní prostředky, investovat do nemovitostí a z jejich pronájmu, případně prodeje, zajistit zisk společnosti.

  Ad 7. Závěr valné hromady.

  Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za účast na této valné hromadě a vzhledem k tomu, že byl zcela vyčerpán program jednání valné hromady tuto ukončil v 10.21 hodin.

 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti 2015 +

  Vážení akcionáři,

  rádi bychom vás pozvali na valnou hromadu společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, která se bude konat dne 16. září 2015 od 10:00 na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, v hotelu FIT Přerov. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na společnost a to formou e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Veškeré další informace spojené s valnou hromadou, včetně formuláře plné moci budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.fpcie.com/finpen. Pro zastupování akcionáře na valné hromadě na základě plné moci vyžadujeme úředně ověřený podpis. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je 11. září 2015. Účastnit se valné hromady je právem a nikoliv povinností akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář sám.

   


  PROGRAM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

  společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, IČO: 440 04 401,

  která se koná dne 16. září 2015, od 10 hodin

  v sídle Společnosti na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov (Hotel FIT).

   

  Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady;
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
  3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014;
  4. Schválení převedení zisku za rok 2014 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let;
  5. Určení auditora společnosti;
  6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2015, různé;
  7. Závěr valné hromady.

   

  Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

  1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

  Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady

  Návrh rozhodnutí

  Valná hromada volí orgány následovně:
  předseda valné hromady: Tomáš Pivoda
  zapisovatel: Milan Novotný
  ověřovatel zápisu: Petra Závrbská
  sčitatel hlasů: Věra Baculáková
  1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2014

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2014.“

  Zdůvodnění

  Účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  1. Schválení převedení zisku za rok 2014 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 1.516.355,22 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 1.516.355,22 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

  Zdůvodnění

  Valné hromadě přísluší rozhodování o rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  1. Určení auditora společnosti

  Návrh rozhodnutí

  Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2015 se určuje společnost WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26844257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C, vložka 50252.

  Zdůvodnění

  Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti.

  1. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2015, různé

  Záměrem společnosti v příštím období je dále pokračovat v činnost společnosti, přeměnit pohledávky v likvidní prostředky, investovat do nemovitostí a z jejich pronájmu, případně prodeje, zajistit zisk společnosti.

  1. Závěr valné hromady

   

  Upozornění pro akcionáře

  Akcionáři jsou do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin nahlédnout do dokumentů účetní závěrka, výroční zpráva společnosti za rok 2014 a rovněž i na www.fpcie.com/finpen.

  Dokumenty uvedené výše budou akcionáři na jeho žádost a náklady zaslány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

  Prezence akcionářů

  Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je 11. září 2015.

  Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

  Aktiva celkem   101.789   Pasiva celkem   101.789
  Dlouhodobý majetek   57.206   Vlastní kapitál   30.444
  Oběžná aktiva   44.582   Cizí zdroje   71.340
  Ostatní aktiva   1   Ostatní pasiva   5
  Obrat   8.294   Hospodářský výsledek za účetní období   +1.516

   

  V Přerově dne 12. srpna 2015   Představenstvo společnosti FINPEN a.s.
 • Zápis z valné hromady 2014 +

  Zápis z valné hromady 2014 společnosti FINPEN a.s.

 • Návrh na rozšíření předmětu podnikání 2014 +

  Společnost obdržela od svého akcionáře návrh na rozšíření předmětu podnikání o poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a zařazení tohoto předmětu podnikání do Stanov společnosti.

  Kvalifikovaný akcionář požaduje následující změnu stanov:

  • v článku 1) upravit: Sídlo společnosti se nacházi v obci Přerov
  • v článku 1) přidat další podbod: internetové stránky se nachází na adrese www.fpcie.com/finpen
  • v článku 2) přidat předmět podnikání: poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

  Formu zapracování nechavá na volném uvážení představenstva společnosti.

 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti 2014 +

  POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

  Představenstvo společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, IČO: 440 04 401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2012 („Společnost")

  tímto svolává


  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI


  která se bude konat dne 27. června 2014, od 14 hodin
  v sídle Společnosti na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov (Hotel FIT).

  Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady;
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
  3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku;
  4. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;
  5. Odvolání všech členů dozorčí rady
  6. Volba člena dozorčí rady
  7. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013;
  9. Schválení převedení zisku za rok 2013 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let;
  10. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2014, různé;
  11. Závěr valné hromady.

   

  Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

  1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

  Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady

  Návrh rozhodnutí

  Valná hromada volí orgány následovně:
  předseda valné hromady: Milan Novotný
  zapisovatel: Jarmila Zítková
  ověřovatel zápisu: Tomáš Pivoda
  sčitatel hlasů: Věra Baculáková
  1. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada rozhoduje o tom, že Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích."

  1. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá následující nové úplné znění stanov: (nové úplné znění stanov tvoří přílohu č. 1 této pozvánky)."

  Zdůvodnění

  Přijetí nových stanov Společnosti souvisí s rekodifikací soukromého práva. Navíc se navrhuje přijmout „německý model" řízení společnosti. Dále se změní počet členů orgánů a to na jednoho člena dozorčí rady a jednoho člena představenstva z důvodu úspory nákladů. V souvislosti s tím se mění i způsob jednání za společnost, kdy ji navenek zastupuje pouze předseda představenstva samostatně. Také se upouští od oznamování konání valné hromady v celostátním deníku, neboť představenstvo je toho názoru, že je to zbytečné, když je pozvánka doručována přímo akcionářům.

  1. Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada tímto odvolává všechny členy dozorčí rady s okamžitou účinností"

  Zdůvodnění

  V souvislosti se změnou stanov bude mít společnost nadále pouze jednoho člena dozorčí rady. K odvolání všech členů jsme přistoupili proto, abychom vyloučili veškeré pochybnosti ohledně okamžiku zániku funkce jednotlivých členů dozorčí rady.

  1. Volba člena dozorčí rady společnosti

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada tímto volí Věru Baculákovou do funkce člena dozorčí rady společnosti"

  Zdůvodnění

  Paní Baculáková se představenstvu společnosti jeví jako vhodný kandidát. Navíc své schopnosti a loajalitu vůči společnosti již v minulosti mnohokrát projevila.

  1. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřené mezi Společností a

  - Věrou Baculákovou,

  jako členem dozorčí rady Společnosti, a to ve znění, které tvoří přílohu.2 této pozvánky – je k dispozici na internetových stránkách společnosti."

  Zdůvodnění

  Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů Společnosti podléhají schválení valnou hromadou v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

  1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2013

  Návrh rozhodnutí

  "Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2013."

  Zdůvodnění

  Účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  1. Schválení převedení zisku za rok 2013 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let

  Návrh rozhodnutí

  „Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 49 tis Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 49 tis Kč na účet nerozděleného zisku minulých let."

  Zdůvodnění

  Valné hromadě přísluší rozhodování o rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  Upozornění pro akcionáře

  Akcionáři jsou ode dne vyhotovení této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni zdarma v sídle Společnosti nahlédnout v pracovních dnech v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin do následujících dokumentů (i) návrh změny stanov, (ii) smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, (iii) účetní závěrka výroční zpráva společnosti za rok 2013.

  Dokumenty uvedené výše budou akcionáři na jeho žádost a náklady zaslány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

  Prezence akcionářů

  Prezence akcionářů bude zahájena v 13.30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

  Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

  Aktiva celkem   72.611   Pasiva celkem   72.611
  Dlouhodobý majetek   36.354   Vlastní kapitál   28.928
  Oběžná aktiva   36.255   Cizí zdroje   43.677
  Ostatní aktiva   0   Ostatní pasiva   0
  Obrat   18.834   Hospodářský výsledek za účetní období   + 49

   

  Součástí této pozvánky jsou následující přílohy:

  1. Návrh úplného znění stanov společnosti
  2. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (dostupná na www.fpcie.com/finpen)
 • Návrh úplného znění stanov společnosti 2014 +

  STANOVY SPOLEČNOSTI
  FINPEN a.s.
  Část první

  Článek 1
  Firma, sídlo

  1. Firma společnosti: FINPEN a.s.

  Sídlo společnosti: Přerov - Přerov I - Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02

  Článek 2
  Předmět podnikání

  Předmětem podnikání společnosti je:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

  Část druhá
  Základní kapitál; akcie

  Článek 3
  Základní kapitál

  Základní kapitál společnosti činí 10 509 600 Kč (slovy: deset milionů pět set devět tisíc šest set korun českých).

  Článek 4
  Akcie

  1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 26 274 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) ks kmenových akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých). Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů.
  2. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů činí 26 274 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) hlasů.
  3. Převoditelnost akcií není omezena.
  4. Společnost může vydat zatímní list, s nímž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií.

  Část třetí
  Organizační struktura společnosti

  Článek 5

  Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
  Orgány společnosti jsou:

  1. valná hromada,
  2. představenstvo a
  3. dozorčí rada

  Oddíl I
  Valná hromada
  Článek 6

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
  2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.
  3. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni účastnit se jednání valné hromady společnosti.

  Článek 7
  Způsob svolávání valné hromady

  1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
  2. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo v případech stanovených zákonem kterýkoli jeho člen. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada nebo její člen.
  3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Svolavatel současně pozvánku na valnou hromadu zašle všem akcionářům v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronickou formou na emailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.
  4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí.
  5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

  Článek 8
  Působnost valné hromady

  Do působnosti valné hromady náleží:

  1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
  3. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  4. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
  5. rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
  6. jmenování a odvolávání likvidátora společnosti a stanovení jeho odměny,
  7. volba a odvolávání členů dozorčí rady společnosti a schvalování smluv o jejich výkonu funkce,
  8. schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případě, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
  9. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  10. rozhodování o přeměně společnosti,
  11. schválení jakéhokoliv převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části,
  12. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  13. rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK,
  14. rozhodování o použití zákonných rezerv a jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů), jakož i o rozdělování jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů) mezi akcionáře společnosti,
  15. rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

  Článek 9
  Postavení akcionáře na valné hromadě

  1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořadu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
  2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
  3. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. Valná hromada však může na žádost akcionáře rozhodnout, že hlasování bude probíhat tajně.
  4. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, resp. výroční zprávu společnosti, umožní představenstvo k nahlédnutí akcionářům společnosti 30 dní před konáním valné hromady, případně tyto dokumenty uveřejní na internetových stránkách společnosti 30 dní před konáním valné hromady a nestáhne je dříve, než 30 dní po konání valné hromady. V pozvánce na valnou hromadu, která bude schvalovat účetní závěrku uvede pouze nejdůležitější údaje.

  Článek 10
  Jednání valné hromady

  1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování na valné hromadě, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.
  2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
  3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
  4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

  Článek 11
  Schopnost usnášení valné hromady

  1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 70 % základního kapitálu společnosti.
  2. Není-li valná hromada ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášení, pokud se jí účastní alespoň 30 % akcionářů, kteří mají oprávnění hlasovat na valné hromadě. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozeslání pozvánek na valnou hromadu se zkracuje na 15 dní před jejím konáním
  3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

  Článek 12
  Rozhodování valné hromady

  1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon jinou většinu.

  Oddíl II
  Představenstvo

  Článek 13
  Složení, ustavení a funkční období představenstva

  1. Představenstvo společnosti má jednoho člena.
  2. Člen představenstva je voleni a odvoláván dozorčí radou společnosti.
  3. Funkční období člena představenstva trvá tři roky. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.
  4. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce po takovémto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

  Článek 14
  Postavení a působnost představenstva

  1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
  2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 17 těchto stanov.
  3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
  4. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Člen představenstva má povinnost účastnit se valné hromady.
  5. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně jí k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost.

  Článek 15
  Rozhodování představenstva

  1. Člen představenstva samostatně rozhoduje o všech záležitostech spadajících do představenstva společnosti.

  Článek 16
  Další povinnosti členů představenstva

  1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
  2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

  Článek 17
  Jednání za společnost

  1. Za společnost jedná člen představenstva ve všech záležitostech samostatně.

  Oddíl III
  Dozorčí rada

  Článek 18
  Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

  1. Dozorčí rada má jednoho člena.
  2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou.
  3. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.
  4. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno valné hromadě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce po takovémto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Může také odstoupit oznámením společnosti, v takovém případě končí jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení.
  5. Valná hromada může zvolit náhradního člena dozorčí rady. Tomu vzniká mandát v případě odstoupení předchozího člena a končí mu na nejbližší valné hromadě společnosti.

  Článek 19
  Postavení a působnost dozorčí rady

  1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
  2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
  3. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti a schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
  4. Dozorčí rada určí auditora společnosti v souladu s §17 zákona 93/2009 sb.

  Článek 20
  Rozhodování dozorčí rady

  1. Člen dozorčí rady samostatně rozhoduje o všech záležitostech spadajících do působnosti dozorčí rady.

  Článek 21
  Další povinnosti členů dozorčí rady

  1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
  2. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.

  Článek 22
  Zákaz konkurence

  1. Bez předchozího písemného souhlasu valné hromady společnosti člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:
   1. podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
   2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
   3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
  2. Toto ustanovení rozšiřuje §442 a 452 ZOK. Ohledně okamžiku k upozornění na zákaz konkurence se pro účely stanov vykládá tak, že valné hromadě společnosti může být skutečnost oznámena pouze na jejím konání.

  Část čtvrtá
  Hospodaření společnosti

  Článek 26
  Vedení účetnictví

  1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
  2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.

  Článek 27
  Rozdělení zisku a úhrada ztrát

  1. Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i mezi jiné osoby, zejména členy představenstva a dozorčí rady. Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 350 ZOK. Z čistého zisku společnosti se uhradí nejprve:
  2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku.
  3. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada.

  Část pátá
  Závěrečná ustanovení

  Článek 28

  1. V případech těmito stanovami neupravovaných je povinnost společnosti týkající se zveřejňování informací, k jejichž zveřejnění je povinna ze zákona, splněna jejich zpřístupněním na internetových stránkách společnosti.
  2. Právní vztahy vzniklé na základě těchto stanov, vztahy mezi akcionáři a společností, vztahy mezi akcionáři navzájem související s jejich účastí na společnosti, jakož i další právní vztahy uvnitř společnosti se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

  * * *

 • Smlouva o výkonu funkce 2014 +

  Vážení akcionáři,

  omlouváme se, že tento dokument není uveřejněn na internetových stránkách společnosti, je tomu tak z důvodu, že dle nás se jedná o natolik interní dokument, že by neměl být uveřejněn pro širokou veřejnost. V případě zájmu napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a do tří pracovních dnů vám návrh smlouvy u výkonu funkce člena dozorčí rady doručime ve formátu pdf, případně dle domluvy jiném.

  Co se týká odměny, tak výkon funkce člena dozorčí rady bude bezplatný a společnost bude členu dozorčí rady hradit pouze výdaje související s jeho výkonem funkce.

  Děkujeme za pochopení.

 • Vzor plné moci pro zastupování na valné hromadě 2014 +

  PLNÁ MOC

   

  Pan/Paní
  Jméno:
  datum narození:
  bytem:
  („Zmocnitel")

  jako akcionář společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, Přerov I - Město, PSČ 750 02, IČO: 440 04 401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2012 („Společnost")

  tímto zmocňuje

  Jméno:
  datum narození:
  bytem:
  („Zmocněnec")

  Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn zastupovat Zmocnitele jako akcionáře Společnosti, a to zejména, nikoli však výlučně:

  1. účastnit se valné hromady Společnosti;
  2. potvrdit účast jím zastoupeného Zmocnitele na valné hromadě Společnosti podepsáním listiny přítomných akcionářů;
  3. vykonávat dle svého uvážení na valné hromadě Společnosti hlasovací práva spojená s akciemi Společnosti ve vlastnictví Zmocnitele

  Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšíře tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

  Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.

  Tato plná moc je platná do 30. 6. 2014.

  Místo:
  Datum:

   

   

   

  _________________________________
  Zmocnitel
  [úředně ověřený podpis]

 • 1